Applying for a Scholarship Program by Freshmen Students